Ändringar

m
ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:  
'''Smeden Per Johan Persson är på vag nerför Skrukegatan från sitt hem Smedsjötorp strax bortom Östansjö gård. Vart år han på väg och vad för han Med sig?'''
 
'''Smeden Per Johan Persson är på vag nerför Skrukegatan från sitt hem Smedsjötorp strax bortom Östansjö gård. Vart år han på väg och vad för han Med sig?'''
[[Fil:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Anna_Ancher_-_Harvesters_-_Google_Art_Project.jpg|miniatyr|Skörd]]
     −
[[Fil:Harvest|ramlös|höger]]
   
Se´n lärotiden, kanske hos de mångkunniga Lerbäckssmederna, har han under vinterhalvåret i sin smedja tillverkat sådana liar som bättre än alla andra lämpade sig för det svårslagna starrgräset på de ännu inte torrlagda Kvismareängara. Det var därifrån bönderna i de stora Sköllersta- och Askersbyarna hämtade en stor del av vinterbehovet för sin kreaturshållning. Ösansjösme´n som han vanligen kallades var nu alltså ute på försäljningsresa. Det var 150 är sedan och långt framåt som Per Johan Persson kom att bli ett vida känt begrepp i Östernärkesbygden. i Sme´ns sortiment ingick också skäror och skridskor, de sistnämnda för Viningarnas behov.
 
Se´n lärotiden, kanske hos de mångkunniga Lerbäckssmederna, har han under vinterhalvåret i sin smedja tillverkat sådana liar som bättre än alla andra lämpade sig för det svårslagna starrgräset på de ännu inte torrlagda Kvismareängara. Det var därifrån bönderna i de stora Sköllersta- och Askersbyarna hämtade en stor del av vinterbehovet för sin kreaturshållning. Ösansjösme´n som han vanligen kallades var nu alltså ute på försäljningsresa. Det var 150 är sedan och långt framåt som Per Johan Persson kom att bli ett vida känt begrepp i Östernärkesbygden. i Sme´ns sortiment ingick också skäror och skridskor, de sistnämnda för Viningarnas behov.
 
   
 
   
 
Men det var inte endast det materiella behovet Östansjösme´n sökte tillfredsställa hos östernärkingarna. Han kom allteftersom att bli något av predikant eller kolportör. Den tid då Östansjösme´n var verksam med tillverkning av liar och andra nyttigheter under flera decennier sammanföll till stor del med den baptistiska väckelserörelsens framstormande i bygden. Den ena baptistförsamlingen efter den andra bildades och kapell och bönhus växte upp bl. a. i Testa med utpost i Boängen.
 
Men det var inte endast det materiella behovet Östansjösme´n sökte tillfredsställa hos östernärkingarna. Han kom allteftersom att bli något av predikant eller kolportör. Den tid då Östansjösme´n var verksam med tillverkning av liar och andra nyttigheter under flera decennier sammanföll till stor del med den baptistiska väckelserörelsens framstormande i bygden. Den ena baptistförsamlingen efter den andra bildades och kapell och bönhus växte upp bl. a. i Testa med utpost i Boängen.
   −
Per Johan Persson föddes 1810 i Nedre Skruke, blev gift med Fiskingeflickan 1 Anna, var till sin bortgång bosatt vid Smedstorp underöstansjö. Förutom sin yrkesskicklighet hade han tillägnat sig läs- och skrivkunnighet, något som inte  
+
Per Johan Persson föddes 1810 i Nedre Skruke, blev gift med Fiskingeflickan Anna, var till sin bortgång bosatt vid Smedstorp under Östansjö. Förutom sin yrkesskicklighet hade han tillägnat sig läs- och skrivkunnighet, något som inte var så vanligt på den tiden. I många stycken kom han följaktligen att bli präst och klockare i sin hemförsamling Sköllersta till stor hjälp, då barnen skulle gå och läsa, vid giftermål och dödsfall. Östansjö rote var stor och mycket folkrik och sme´n fick säkerligen ställa upp i många andra sammanhang också.
varsåvanligtpadentiden.lmånga styck-en kom han följaktligen att bli präst och klockare i sin hemförsamling Sköllersta till stor hjälp. då barnen skulle gå och läsa, vid giftermål och dödsfall. Östansjö rote var stor och rnycket folkrik och amen fick säkerligen ställa upp i många andra sammanhang också.  
+
isin verksamhet som lieförsäljare i en stor bygd och genom kontakten med präster-skapet kom Östansjösm n snart 'förbin-delse med den framryckande baptiströ-reisen. Han måste ha påverkats. 1 en av hans biblar, i min ägo, har han själv skri-vit att han var 'lödd för andra gången i Asket 1856". Hett naturligt ställer man sig frågan, om han blev baptist eller om han förblev sin församlingskyrka i Sköllersta trogen.  
+
I sin verksamhet som lieförsäljare i en stor bygd och genom kontakten med prästerskapet kom Östansjösme'n snart i förbindelse med den framryckande baptiströrelsen. Han måste ha påverkats. I en av hans biblar, i min ägo, har han själv skrivit att han var 'född för andra gången i Asker 1856". Helt naturligt ställer man sig frågan, om han blev baptist eller om han förblev sin församlingskyrka i Sköllersta trogen.  
1
+
 
Prästerskapet var säkerligen mycket angeläget att ha kvar den skriv- och lä-skunnige ÖstansjösrM n päusi n sida" en synnerligen brydsam situation_ Det varju till stordel bland skog sbygdens folk som väckelsen siorrnadeiram kraftigast. Som uppskattning för sin medhjälp till präst och klockare i Sköliersta fick östansjös-rinn en gång den sällsynta ynnesten att från predikosto len förku nna Gudsord.  
+
Prästerskapet var säkerligen mycket angeläget att ha kvar den skriv- och läskunnige Östansjösme'n "på sin sida" i en synnerligen brydsam situation. Det var ju till stor del bland skogsbygdens folk som väckelsen stormade fram kraftigast. Som uppskattning för sin medhjälp till präst och klockare i Sköllersta fick Östansjösme´n en gång den sällsynta ynnesten att från predikostolen förkunna Guds ord.
Under sinatörsäljningsfärdersom sträck-te sig bort till Hampetotp och Vinön sarniade Per Johan Persson under kvällsstunderna i någon bondes storstu-ga ofta en stor skara människor, som lyssnade till hans utläggningar om den rätta tron, som just i dessa trakter och dessa svåra brytni ngstider var föremål för diskussioner och dispyter.  
+
Östansiösrr& PerJohan Perssonvar en lättsam, vänlig och språksam man och var säkerligen välkommen i bondehem-men i bygden söder om Kvismaredalen. Hans verksamhet som tillhandahållare av behövliga verktyg och som religiös förkunnare var utan tvekan mycket upp-skattad.  
+
Under sina försäljningsfärder som sträckte sig bort till Hampetotp och Vinön sammlade Per Johan Persson under kvällsstunderna i någon bondes storstuga ofta en stor skara människor, som lyssnade till hans utläggningar om den rätta tron, som just i dessa trakter och i dessa svåra brytningstider var föremål för diskussioner och dispyter.
Mårten Lindqvist (dotterdotterson till Per Johan Persson)
+
 +
Östansjsme´n Per Johan Perssonvar en lättsam, vänlig och språksam man och var säkerligen välkommen i bondehemmen i bygden söder om Kvismaredalen. Hans verksamhet som tillhandahållare av behövliga verktyg och som religiös förkunnare var utan tvekan mycket upp-skattad.
 +
 +
''Mårten Lindqvist (dotterdotterson till Per Johan Persson)''