Ändringar

Hoppa till: navigering, sök

Kolnings-Journal 1895

4 710 byte lades till, 6 oktober 2013 kl. 11.02
m
Milans utrifning
'''Tisdagen den 16 Juli''' om aftonen kommer vi till Håkanbol för att kola, vi skulle ha 5 stycken milor. Milorna var numrerade från 1 till 5. Mila N[[Fil:r 1 låg strax nordost om ett litet torp, Skogstorp, som skulle bliva vårt högkvarter. 2:an låg fem minuters väg öster om Skogstorp. Landsvägen gick tätt förbi, och väster om denna lågo de andra milorna på tämligen stort afstånd, till 5:an som var längst avlägsen var det fullt 20 minuters vägKolningsJournalFramsida.jpg|thumb|180px|höger|Kolnings-Journal 1895]] Vid lottningen om milorna föll 2:an på min och min kamrat Ljunghs lott och vi dröjde inte länge innan vi gingo och tog platsen i betraktande. Den låg på östra sidan om en smal skogsremsa som skyddade för västliga vindar, på norra sidan hade vi skydd av backslutningen med sina vid afverkningen kvarlemnade öfverståndare, mot öster och sydost var mera öppet. Kolbottnarna voro utskottade och något ved framkörd.[[Carl Samuel Bruse|Carl Bruse]]
'''<u>Tisdagen den 16 Juli</u>''' om aftonen kommer vi till Håkanbol för att kola, vi skulle ha 5 stycken milor.<br />
Milorna var numrerade från 1 till 5. Mila N:r 1 låg strax nordost om ett litet torp, Skogstorp<ref>[https://maps.google.se/maps?q=59.195609,14.333745&num=1&t=h&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=59.195483,14.333349&spn=0.004461,0.016512&z=17&iwloc=A Här ligger Skogstorp vid Håkanbol]</ref>, som skulle blifva vårt högkvarter. 2:an låg fem minuters väg öster om Skogstorp.<br />
Landsvägen gick tätt förbi, och väster om denna lågo de andra milorna på tämligen stort afstånd, till 5:an som var längst aflägsen var det fullt 20 minuters väg.<br />
Vid lottningen om milorna föll 2:an på min och min kamrat Ljunghs lott och vi dröjde inte länge innan vi gingo och tog platsen i betraktande.<br />
Den låg på östra sidan om en smal skogsremsa som skyddade för västliga vindar, på norra sidan hade vi skydd af backslutningen med sina vid afverkningen kvarlemnade öfverståndare, mot öster och sydost var mera öppet.<br />
Kolbottnarna voro utskottade och något ved framkörd.<br />
Så snart körarne framkommo med våra saker började vi rusta för den första natten så godt vi kunde. På logen var halm, afsedd till en syskonbädd, hvilken vi snart togo i besittning.
'''<u>Följande morgon</u>''' togo vi våra verktyg och gingo till våra milplatser och började arbetet. Från Håkanbol kommo sex stycken oxkörare och började inkörningen vid 1:an och 2:an.<br />Vår botteplats lutade något mot väster. Kolveden bestod af smalare tämligen torr gran, samt senare något tall, ??? sur och björk.<br />Inresningen gjordes efter Östgötametod med tändtrumma i midten.<br />
Inkörningen räckte i tre dagar till och med den 19. och upptog 15 kördagsverken, till framkörning af 4 lass granris 1/2 dagsverke.
'''<u>Den 20.</u>''' pålade vi kulle på milan af krokig björkved, som huserats vid inredningen.
'''<u>Den 22.</u>''' Afmättes milan och befans vara:
:13,3 käpp, utgörande 1,77 Långvedar
:öfre omkrets 21 meter
:innehåll, fast vedmassa utgör kubikmeter 75,28
Lutningen af veden var så att man nätt och jämt nådde milan med fingerspetsarna om man sträckte ut armen då man stod vid foten.<br />
Samma dag pålades riset och börjades stybbningen.
'''<u>Den 23.</u>''' Stybbades milan färdig, försvarligt tjockt, och påsatte vi en blockrad. Milan var nu i ordning att tändas.
===Milans kolning===[[Fil:KolningsJournalUtdrag.jpg|thumb|300px|höger|En sida utdragen ur journalen]]'''<u>Den 24.</u>''' Kl. 9.30 f.m. tändes milan. 8 fotrymningar upptogs lika fördelade rundt omkring.<br />Tändningen utfördes med torr granved på följande sätt; först nedsläpptes i tändtrumman något finklufven ved, sedan lades sådan öfver tändtrumman och antändes, när den var afbrunnen fick den falla ned i milan tills den ved som var på botten af trumman antändes, då påfylldes mera ved så att trumman blev fylld till 1/3 del, därefter igenlades milan.<br />Omkring tändtrumman var gjord en ram af råa tallklulfvor hvarefter lades en jordtorfva och sedan påsattes stybbe.<br />Kl. 10.30 öppnades milan och då syntes inte mycket till att hon varit tänd, men när hon fått stå öppen en stund började det brinna nere vid botten. Trumman fylldes då återigen till 1/3 del och när den påfyllda veden fått tända sig igenlades milan.<br />Klockan 1 och 4 e.m. inlades ytterligare tändfyllningar på samma sätt.<br />Kl. 8 e.m. öppnades milan och som elden nu dragit sig mera åt kullen fylldes trumman med ved och igensattes milan.:Vinden sydväst tämligen stark, natten lugn.
Tändningen utfördes med torr granved på följande sätt; först nedsläpptes '''<u>Den 25.</u>''' Kl. 2 f.m. öppnades milan. Kolningen hade då börjat i och omkring tändtrumman något finklufven ved, sedanlades sådan öfver tändtrumman kolen och antändes, när den var afbrunnen fick den falla ned veden i trumman sammanstöttes och en fyllning inlades. Milan hade nu lagom kolningshetta.<br />Kl. 7 f.m. öppnades och fylldes milan ånyo därunder slog<ref>Att milan tills "slår" beror på att det ibland samlas explosiva gaser inuti milan som plötsligt kan explodera. Milans stybblager (jordlager) som den ved som var på botten af trumman antändes, är täckt med kan påfylldes mera ved flyga av och man måste omedelbart laga milan så inte syre kommer in och veden brinner upp.</ref> hon ett slag så att trumman blev fylld till 1stybbe och gasen röko ur fyllhålet, 9.30 e.m. slog hon åter, samt 2.45 tredje gången.<br />Kl. 3 delöppnades milan. Kolningen höll sig fortfarande i midten och där fylldes för tredje gången efter igensättningen. Milan var nu het så att vi hade mera slagning att vänta.<br />Kl. 4.10 slog hon åter och sedan 5.15, därefter igenlades 5.30, 5.40, 5.50, 5.55, 6.00, 6.05, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.50, 7.00 och 7.05. Nu igenslogs rymningarna för att minska hettan och på samma gång slagningen.<br />Kl. 11.10 började milanåter slå, 11.35 slog hon åter samt 11.50, 11.55, 12.00 och 12.10 f.m.<br />:Vinden sydväst, svag samt regn, natten lugn.
Omkring tändtrumman var gjord en ram af råa tallklulfvor hvarefter lades en jordtorfva '''<u>Den 26.</u>''' Kl 4 f.m. upptogs 9 rymmningar lika fördelade rundt om milan.<br />5.50, 5.55 och sedan påsattes stybbe7.30 f.m. slog åter milan och hade då slagit 28 gånger, men ingen gång särdeles våldsamt. Vid slagningen sjönk hon ihop jämnt från alla sidor.<br />7.40 igenslogs 2 rymningar på västra sidan för att elden ville draga sig däråt.<br />Kl. 6.30 e.m. igenslogs alla rymningar på sydöstra sidan för att icke vinden skulle draga elden för mycket åt denna sida.<br />:Vinden sydostlig, på aftonen regn.
'''<u>Den 28.</u>''' Kl. 109.30 öppnades milan och då syntes inte mycket f.m. I anseende till att han varit tänd, men när han fått stå öppen en stund började det brinna nere vid botten. Trumman fylldes då återigen till 1/3 del och när den påfyllda veden fått tända vinden saktat sig igenlades upptogs 4 nya rymningar så att milanhar 7 stycken rymningar lika fördelade runt om kring.:Vinden västlig på f.m.regn
Klockan 1 och 4 e'''<u>Den 29.m. inlades ytterligare tändfyllningar på samma sätt</u>''':Vinden sydostlig med regn.
'''<u>Den 30.</u>''' Kl. 8 10 e.m. öppnades milan och som elden nu dragit sig mera åt kullen fylldes trumman med ved Igenslogs 2 rymningar på nordöstra sidan för att sakta kolningen däråt och igensattes milanupptogo istället en på sydvästra sidan.:Vinden västlig tämligen stark
:Vinden sydväst '''<u>Den 31.</u>''' Kl. 9 f.m. Igenslogs 2 rymningar på sydöstra sidan så att milan har kvar 4 rymningar, 3 på västra sidan och en på nordöstra, för att draga kolningen mera åt västra sidan. På samma gång uppstacks rökhål, hvilka i anseende till att kolningen var långt framskriden sattes tämligen starklågt, natten lugnnästan mitt på veden. På sydöstra sidan var kolningen före så att där sattes inga rökhål.<br />9 e.m. Igenslogs den rymmning som var kvar på nordöstra sidan för att sakta kolningen åt denna sida.:Vinden västlig svag
'''Den 25<u>Aug.1.</u>''' Kl. 2 9.30 f.m. öppnades milanhvarvid det visade sig att ifrån midten med dragning åt sydvästra sidan bildats ett ganska stort hål hvilket fylldes.<br />Kl. 8 e.m. Kolningen hade då börjat i och omkring tändtrumman, kolen och veden i trumman sammanstöttes öppnades milan och en tämligen stor fyllning inlades. Milan hade nu lagom kolningshettapå samma ställe som föregående och upptogs 4 rymningar så att milan har 8 rymningar lika fördelade rundt omkring.
Kl. 7 f.m. öppnades och fylldes milan ånyo därunder slog han ett slag så att stybbe och gasen röko ur fyllhålet:Vinden västlig, 9.30 e.m. slog han åter, samt 2.45 tredje gången.svag
'''<u>Den 2.</u>''' Kl. 3 öppnades milan7 f. Kolningen höll sig fortfarande i midten och där fylldes för tredje gången efter igensättningenm. Milan Inlades återigen en fyllning på samma ställe som föregående dag, denna var nu het så dock mindre. 2 rymningar igenslogs på södra sidan för att vi hade mera slagning att väntasakta kolningen där och rökhålen nedflyttades.<br />Kl. 8 e.m. igenslogs en rymning på nordvästra sidan.:Vinden västlig svag
'''<u>Den 3.</u>''' Kl. 4.10 slog han åter och sedan 5.15, 5.30, 5.40, 5.50, 5.55, 6.00, 6.05, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.50, 7e.00 och 7m.05. Nu igenslogs rymningarna för Igenslogs 3 rymningar på norra sidan så att minska hettan och milan har 2 rymningar samma gång slagningenvästra sidan emedan kolningen där var efter, rökhålen nedflytades.:Vinden sydlig svag
'''<u>Den 4.</u>''' Kl9 e. 11m.10 började Tog milan åter slåen ganska stor fyllning emellan midten och brynet på sydvästra sidan, 11.35 slog han åter samt 11.50, 11.55, 124 rymningar öppnades så att milan har 6 rymningar lika fördelade.00 Rökhål upptogs nu även på sydöstra sidan och 12.10 f.mde andra nedflyttades.:Vinden sydlig
'''<u>Den 5.</u>''' Kl. 8.40 e.m. Nedflyttades rökhålen.:Vinden sydväst, svag samt regn, natten lugn.sydlig
'''<u>Den 266.</u>''' Kl 4 . 8.30 f.m. Inlades en fyllning på sydvästra sidan nära brynet. Kl 7.30 em. upptogs 9 rymmningar 5 rymningar så att milan har 11 rymningar, lika fördelade rundt om milani anseende till att kolningen var så långt kommen att mera drag fordras. Rökhålen nedflyttades.:Vinden sydvästlig, svag, på em. regn.
5'''<u>Den 7.</u>''' Kl.50, 5.55 och 7.30 f.m. slog åter milan och hade då slagit 28 gångerGick kolningen ned på södra sidan.: Vinden sydvästlig, men ingen gång särdeles våldsamt. Vid slagningen sjönk han ihop jämnt från alla sidorregn.
7'''<u>Den 8.40 igenslogs 2 </u>''' Kl. 9 e.m. Upptogs 4 rymningar på västra sidan för att elden ville draga sig däråtmilan har 15 rymningar lika fördelade, rökhålen nedflyttades.:Vinden sydostlig
'''<u>Den 9.</u>''' Kl. 68.30 e.m. igenslogs alla Upptogs 3 rymningar så att milan har 18 rymningar lika fördelade sydöstra sidan för att icke vinden skulle draga elden för mycket åt denna sidakolningsbältet.<br />Kolningen går trögt ut vid foten därföre fordrar så många drag.:Vinden sydostlig
'''<u>Den 10.</u>''' Kl. 8 e.m. Igenslogo 2 rymningar emedan kolningen gått ned på så stor del af milan att icke flera drag erfordras, allt eftersom kolningen går minskas rymningarna.:Vinden sydostlig, på aftonen regn.
'''<u>Den 281.</u>''' Kl. 98.30 f45 e.m. I anseende till att vinden saktat sig upptogs 4 nya Igenslogs 2 rymningar så att milan har 7 stycken rymningar lika fördelade runt om kringaf samma orsak som föregående dag.:Vinden sydostlig, regn
:Vinden västlig på f'''<u>Den 12.</u>''' Kl 9 e.m. Minskades rymningarna med 3 stycken.:Vinden sydostlig, regn
'''<u>Den 2913.</u>'''KL. 7 f.m. Minskades med 2 rymningar.:Vinden västlig, svag
'''<u>Den 14.</u>''' Kl. 9 f.m. Igenslogo ytterligare 4 rymningar, så att milan har 5 st. rymningar på norra sidan där det är ett stycke kvar som är okoladt, eljest är kolningen nedgången rundt omkring milan.:Vinden sydostlig med regn.nordlig
'''<u>Den 3015.</u>''' Kl. 10 e11 f.m. Igenslogs 2 rymningar på nordöstra sidan för att sakta Var kolningen däråt och upptogo istället en på sydvästra sidanslutad i milan.
===Milans utrifning===Den 17 om morgonen började utrifningen och fortsattes den 18. och 19. Hvarefter kolades en Brandpuk hvilken utrefs den 21.Efter vår kubering af kolhuset innehöll det 21 meterstigar<ref>En meterstig eller "skogsstig" motsvarar 20 hektoliter = 2 kubikmeter</ref>, men efter utkörningen blef det endast 20 stigar och 8 hektoliter. Därvid är dock att märka, det kolen utkördes på vagn af herrgårdens drängar.:Vinden västlig tämligen stark:''Presterud den 29 Sept 1895''::''Karl Bruse''
'''Den 31.''' Kl. 9 f.m.==Referenser och noter==<references/>

Navigeringsmeny