Kolnings-Journal 1895

av Carl Bruse

Tisdagen den 16 Juli om aftonen kommer vi till Håkanbol för att kola, vi skulle ha 5 stycken milor.
Milorna var numrerade från 1 till 5. Mila N:r 1 låg strax nordost om ett litet torp, Skogstorp, som skulle blifva vårt högkvarter. 2:an låg fem minuters väg öster om Skogstorp.
Landsvägen gick tätt förbi, och väster om denna lågo de andra milorna på tämligen stort afstånd, till 5:an som var längst aflägsen var det fullt 20 minuters väg.
Vid lottningen om milorna föll 2:an på min och min kamrat Ljunghs lott och vi dröjde inte länge innan vi gingo och tog platsen i betraktande.
Den låg på östra sidan om en smal skogsremsa som skyddade för västliga vindar, på norra sidan hade vi skydd af backslutningen med sina vid afverkningen kvarlemnade öfverståndare, mot öster och sydost var mera öppet.
Kolbottnarna voro utskottade och något ved framkörd.
Så snart körarne framkommo med våra saker började vi rusta för den första natten så godt vi kunde. På logen var halm, afsedd till en syskonbädd, hvilken vi snart togo i besittning.

Följande morgon togo vi våra verktyg och gingo till våra milplatser och började arbetet. Från Håkanbol kommo sex stycken oxkörare och började inkörningen vid 1:an och 2:an.
Vår botteplats lutade något mot väster. Kolveden bestod af smalare tämligen torr gran, samt senare något tall, sur och björk.
Inresningen gjordes efter Östgötametod med tändtrumma i midten.
Inkörningen räckte i tre dagar till och med den 19. och upptog 15 kördagsverken, till framkörning af 4 lass granris 1/2 dagsverke.

Den 20. pålade vi kulle på milan af krokig björkved, som huserats vid inredningen.

Den 22. Afmättes milan och befans vara:

13,3 käpp, utgörande 1,77 Långvedar
öfre omkrets 21 meter
nedre omkrets 30,5 meter
höjd 2,3 meter
Kubikinnehållet, beräknadt som stympad kon 122,70 kbm
Kubikinnehållet, beräknadt som cylinder 121,42 kbm
Kullved 4.00 kbm
innehåll, fast vedmassa i % af milans rymdinnehåll 62
innehåll, fast vedmassa utgör kubikmeter 75,28

Lutningen af veden var så att man nätt och jämt nådde milan med fingerspetsarna om man sträckte ut armen då man stod vid foten.
Samma dag pålades riset och börjades stybbningen.

Den 23. Stybbades milan färdig, försvarligt tjockt, och påsatte vi en blockrad. Milan var nu i ordning att tändas.

Milans kolning

En sida utdragen i journalen

Den 24. Kl. 9.30 f.m. tändes milan. 8 fotrymningar upptogs lika fördelade rundt omkring.
Tändningen utfördes med torr granved på följande sätt; först nedsläpptes i tändtrumman något finklufven ved, sedanlades sådan öfver tändtrumman och antändes, när den var afbrunnen fick den falla ned i milan tills den ved som var på botten af trumman antändes, då påfylldes mera ved så att trumman blev fylld till 1/3 del, därefter igenlades milan.
Omkring tändtrumman var gjord en ram af råa tallklulfvor hvarefter lades en jordtorfva och sedan påsattes stybbe.
Kl. 10.30 öppnades milan och då syntes inte mycket till att han varit tänd, men när han fått stå öppen en stund började det brinna nere vid botten. Trumman fylldes då återigen till 1/3 del och när den påfyllda veden fått tända sig igenlades milan.
Klockan 1 och 4 e.m. inlades ytterligare tändfyllningar på samma sätt.
Kl. 8 e.m. öppnades milan och som elden nu dragit sig mera åt kullen fylldes trumman med ved och igensattes milan.

Vinden sydväst tämligen stark, natten lugn.

Den 25. Kl. 2 f.m. öppnades milan. Kolningen hade då börjat i och omkring tändtrumman, kolen och veden i trumman sammanstöttes och en fyllning inlades. Milan hade nu lagom kolningshetta.
Kl. 7 f.m. öppnades och fylldes milan ånyo därunder slog han ett slag så att stybbe och gasen röko ur fyllhålet, 9.30 e.m. slog han åter, samt 2.45 tredje gången.
Kl. 3 öppnades milan. Kolningen höll sig fortfarande i midten och där fylldes för tredje gången efter igensättningen. Milan var nu het så att vi hade mera slagning att vänta.
Kl. 4.10 slog han åter och sedan 5.15, 5.30, 5.40, 5.50, 5.55, 6.00, 6.05, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.50, 7.00 och 7.05. Nu igenslogs rymningarna för att minska hettan och på samma gång slagningen.
Kl. 11.10 började milan åter slå, 11.35 slog han åter samt 11.50, 11.55, 12.00 och 12.10 f.m.

Vinden sydväst, svag samt regn, natten lugn.

Den 26. Kl 4 f.m. upptogs 9 rymmningar lika fördelade rundt om milan.
5.50, 5.55 och 7.30 f.m. slog åter milan och hade då slagit 28 gånger, men ingen gång särdeles våldsamt. Vid slagningen sjönk han ihop jämnt från alla sidor.
7.40 igenslogs 2 rymningar på västra sidan för att elden ville draga sig däråt.
Kl. 6.30 e.m. igenslogs alla rymningar på sydöstra sidan för att icke vinden skulle draga elden för mycket åt denna sida.

Vinden sydostlig, på aftonen regn.

Den 28. Kl. 9.30 f.m. I anseende till att vinden saktat sig upptogs 4 nya rymningar så att milan har 7 stycken rymningar lika fördelade runt om kring.

Vinden västlig på f.m. regn

Den 29.

Vinden sydostlig med regn.

Den 30. Kl. 10 e.m. Igenslogs 2 rymningar på nordöstra sidan för att sakta kolningen däråt och upptogo istället en på sydvästra sidan.

Vinden västlig tämligen stark

Den 31. Kl. 9 f.m. Igenslogs 2 rymningar på sydöstra sidan så att milan har kvar 4 rymningar, 3 på västra sidan och en på nordöstra, för att draga kolningen mera åt västra sidan. På samma gång uppstacks rökhål, hvilka i anseende till att kolningen var långt framskriden sattes tämligen lågt, nästan mitt på veden. På sydöstra sidan var kolningen före så att där sattes inga rökhål.
9 e.m. Igenslogs den rymmning som var kvar på nordöstra sidan för att sakta kolningen åt denna sida.

Vinden västlig svag

Aug. 1. Kl. 9.30 f.m. öppnades milan hvarvid det visade sig att ifrån midten med dragning åt sydvästra sidan bildats ett ganska stort hål hvilket fylldes.
Kl. 8 e.m. öppnades milan och en tämligen stor fyllning inlades på samma ställe som föregående och upptogs 4 rymningar så att milan har 8 rymningar lika fördelade rundt omkring.

Vinden västlig, svag

Den 2. Kl. 7 f.m. Inlades återigen en fyllning på samma ställe som föregående dag, denna var dock mindre. 2 rymningar igenslogs på södra sidan för att sakta kolningen där och rökhålen nedflyttades.
Kl. 8 e.m. igenslogs en rymning på nordvästra sidan.

Vinden västlig svag

Den 3. Kl. 7 e.m. Igenslogs 3 rymningar på norra sidan så att milan har 2 rymningar på västra sidan emedan kolningen där var efter, rökhålen nedflytades.

Vinden sydlig svag

Den 4. Kl 9 e.m. Tog milan en ganska stor fyllning emellan midten och brynet på sydvästra sidan, 4 rymningar öppnades så att milan har 6 rymningar lika fördelade. Rökhål upptogs nu även på sydöstra sidan och de andra nedflyttades.

Vinden sydlig

Den 5. Kl. 8.40 e.m. Nedflyttades rökhålen.

Vinden sydlig

Den 6. Kl. 8.30 f.m. Inlades en fyllning på sydvästra sidan nära brynet. Kl 7.30 em. upptogs 5 rymningar så att milan har 11 rymningar, lika fördelade i anseende till att kolningen var så långt kommen att mera drag fordras. Rökhålen nedflyttades.

Vinden sydvästlig, svag, på em. regn.

Den 7. Kl. 5 f.m. Gick kolningen ned på södra sidan.

Vinden sydvästlig, regn.

Den 8. Kl. 9 e.m. Upptogs 4 rymningar så att milan har 15 rymningar lika fördelade, rökhålen nedflyttades.

Vinden sydostlig

Den 9. Kl. 8.30 e.m. Upptogs 3 rymningar så att milan har 18 rymningar lika fördelade på kolningsbältet.
Kolningen går trögt ut vid foten därföre fordrar så många drag.

Vinden sydostlig

Den 10. Kl. 8 e.m. Igenslogo 2 rymningar emedan kolningen gått ned på så stor del af milan att icke flera drag erfordras, allt eftersom kolningen går minskas rymningarna.

Vinden sydostlig

Den 1. Kl. 8.45 e.m. Igenslogs 2 rymningar af samma orsak som föregående dag.

Vinden sydostlig, regn

Den 12. Kl 9 e.m. Minskades rymningarna med 3 stycken.

Vinden sydostlig, regn

Den 13. KL. 7 f.m. Minskades med 2 rymningar.

Vinden västlig, svag

Den 14. Kl. 9 f.m. Igenslogo ytterligare 4 rymningar, så att milan har 5 st. rymningar på norra sidan där det är ett stycke kvar som är okoladt, eljest är kolningen nedgången rundt omkring milan.

Vinden nordlig

Den 15. Kl 11 f.m. Var kolningen slutad i milan.

Milans utrifning

Den 17 om morgonen började utrifningen och fortsattes den 18. och 19. Hvarefter kolades en Brandpuk hvilken utrefs den 21. Efter vår kubering af kolhuset innehöll det 21 meterstigar, men efter utkörningen blef det endast 20 stigar och 8 hektoliter. Därvid är dock att märka, det kolen utkördes på vagn af herrgårdens drängar.

Presterud den 29 Sept 1895
Karl Bruse
- Här ligger Skogstorp vid Håkanbol
- En meterstig eller "skogsstig" motsvarar 20 hektoliter = 2 kubikmeter