En liesmed med andlig resning

Version från den 10 april 2016 kl. 17.22 av Erik Bruse (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ''''Smeden Per Johan Persson är på vag nerför Skrukegatan från sitt hem Smedsjötoip strax bortom Östansjö gård. Vart år han på väg och vad för han Med sig?''' Se...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Smeden Per Johan Persson är på vag nerför Skrukegatan från sitt hem Smedsjötoip strax bortom Östansjö gård. Vart år han på väg och vad för han Med sig?


Sedan lärotiden, kanske hos de mångkunniga Lerbäckssmederna i har han under vinterhalvåret i sin smedja tillverkat såda-nallar som bättre än alla andra lämpade sig lär det svårslagna starrgräset på de ännu inte torrlagda Kvismareängama. Det var därifrån bönderna i de stora Sköllersta- och Askersbyama hämtade en stor del av vinterbehovet för sin krea-turshållning. ösansjösnAn som han vanligen kallades var nu alltså ute på försäljningsresa. Det var 150 är sedan och långtframåt som PerJohan Persson kom att bli ett vida känt begrepp i Öster-närkesbygden. i Srn«is sortiment ingick också skärproch skridskor, de sistnämn-da för Viningarnas behov. Men det var inte endast det materiella behovet Östansjösrrri sökte tillfreds-ställa hos östernäidngarna. Han kom allteftersom att bli något av predikant el-ler kolportör. Den tid då östansjösrOn var verksam med tillverkning av Ilar och andra nyttigheter under flera decennier sammanföll till stordel med den baptisti-ska väckelserörelsens framstormande i bygden. Den ena baptistförsamtingen efter den andra bildades och kapell och bönhus växte uppobi a i Testa med utpost i Boängen. Per Johan Persson föddes 1810 i Nedre Skruke, blev gift med Fiskingeflickan 1 Anna, var till sin bortgång bosatt vid Smedstorp underöstansjö. Förutom sin yrkesskicklighet hade han tillägnat sig läs- och skrivkunnighet, något som inte varsåvanligtpadentiden.lmånga styck-en kom han följaktligen att bli präst och klockare i sin hemförsamling Sköllersta till stor hjälp. då barnen skulle gå och läsa, vid giftermål och dödsfall. Östansjö rote var stor och rnycket folkrik och amen fick säkerligen ställa upp i många andra sammanhang också. isin verksamhet som lieförsäljare i en stor bygd och genom kontakten med präster-skapet kom Östansjösm n snart 'förbin-delse med den framryckande baptiströ-reisen. Han måste ha påverkats. 1 en av hans biblar, i min ägo, har han själv skri-vit att han var 'lödd för andra gången i Asket 1856". Hett naturligt ställer man sig frågan, om han blev baptist eller om han förblev sin församlingskyrka i Sköllersta trogen. 1 Prästerskapet var säkerligen mycket angeläget att ha kvar den skriv- och lä-skunnige ÖstansjösrM n päusi n sida" en synnerligen brydsam situation_ Det varju till stordel bland skog sbygdens folk som väckelsen siorrnadeiram kraftigast. Som uppskattning för sin medhjälp till präst och klockare i Sköliersta fick östansjös-rinn en gång den sällsynta ynnesten att från predikosto len få förku nna Gudsord. Under sinatörsäljningsfärdersom sträck-te sig bort till Hampetotp och Vinön sarniade Per Johan Persson under kvällsstunderna i någon bondes storstu-ga ofta en stor skara människor, som lyssnade till hans utläggningar om den rätta tron, som just i dessa trakter och dessa svåra brytni ngstider var föremål för diskussioner och dispyter. Östansiösrr& PerJohan Perssonvar en lättsam, vänlig och språksam man och var säkerligen välkommen i bondehem-men i bygden söder om Kvismaredalen. Hans verksamhet som tillhandahållare av behövliga verktyg och som religiös förkunnare var utan tvekan mycket upp-skattad. Mårten Lindqvist (dotterdotterson till Per Johan Persson)